DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 


Wstęp 

            Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
            Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp.komarnokol.ndl.pl 
 Data publikacji strony internetowej : 2015 – 01 – 15 
 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024 – 03 – 05

Status pod względem zgodności z ustawą 

          Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych; 
- zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych; 
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; 
- dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi; 
- pliki nie są dostępne cyfrowo. 

Data sporządzenia deklaracji:
Oświadczenie sporządzono dnia: 2024 – 03 – 05
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 
Osobą kontaktową jest Monika Maleńczyk, monikamalenczyk@o2.pl. 
Kontaktować się można również dzwoniąc na numer telefonu 83/3415014, e-mail: dyrektorkomarno@poczta.onet.pl. 
       Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Informacja na temat procedury 

      Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. 
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. 
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu 
do informacji. 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu 
do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Link do internetowej strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

      Dostępność architektoniczna 
1. Do szkoły prowadzą trzy wejścia: 
- dwa od stronu ulicy, w tym jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych; 
- jedno wejście od strony południowej budynku przeznaczone jest dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. 
Wejście to jest również przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
2. W budynku na parterze oraz na każdym piętrze znajduje się korytarz. 
Budynek nie posiada wind, na piętro można wejść jedynie po schodach, przy których zamontowane są poręczne przystosowane m.in. dla osób niepełnosprawnych. 
3. Dodatkowo na schodach umieszczone są pasy czarno-pomarańczowe, pozwalające osobom słabowidzącym odróżniać stopnice. 
4. Sala gimnastyczna znajduje się na parterze i jest dostępna dla każdego.
5. Na terenie szkoły znajduje się ogólnodostępny parking. 
6. Na parkingu jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. 
7. W szkole nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. 
8. W szkole nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 


Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii 
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.    
Copyright ©2021 Smoni1.ndl.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem